สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
แผนงานฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร (ระยะเวลา ๓ ปี)

 

แผนงานฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกอบรมความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลดไฟล์

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

มคว.2 เวชศาสตร์การบิน(ฉบับแก้ไข)26-6-63 

ภาคผนวกเวชศาสตร์การบิน ฉบับส่งงาน 

แบบประเมินแผนการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์การบิน 

แบบประเมินแผนการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์การบิน(ออนไลน์)