สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
กำหนดการสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕