สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รับสมัครผู้รับทุนเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัด สวบ.ทอ. ประจำปี ๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย. - ๘ ต.ค.๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการรับสมัคร

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครผู้รับทุนเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัด สวบ.ทอ. ประจำปี ๖๕

ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย. - ๘ ต.ค.๖๔

 

โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน จำนวน ๑ ทุน

๒. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน ๑ ทุน

๓. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน

๔. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา จำนวน ๑ ทุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

๒. นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ชั้นยศ ร.ต. - น.อ.

๓. ไม่จำกัด อายุ, เพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา

สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแนบและส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

น.อ.มาโนชญ์  พลายงาม           ตำแหน่ง หก.กวก.สวบ.ทอ. ๐๒-๕๓๔-๒๖๒๔

น.ท.หญิง นวลจันทร์  ศรีสมบัติ    ตำแหน่ง หน.ผกศ.กวก.สวบ.ทอ. ๐๒-๕๓๔-๒๖๒๘