สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ขอแจ้งรายชื่อและกำหนดการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหาร เวชศาสตร์การบิน ปีงบประมาณ ๖๖