สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ งานประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สวบ.ทอ. ในปีงบประมาณ ๖๕

- คณก.พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม สวบ.ทอ. ได้จัดทำโครงการ "การกำจัดชยะมูลฝอยเพื่อลดมลภาวะใน

หน่วยงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและลดมลภาวะจากขยะมูลฝอยในหน่วยงานของ สวบ.ทอ.

และเพื่อให้กำลังพล สวบ.ทอ. ได้ตระหนักรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในหน่วยงานของ สวบ.ทอ. ได้เริ่ม

ดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ย.๖๕ แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. กิจกรรมการกำจัดชยะจำพวกกระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ. - เม.ย.๖๕

๒. กิจกรรมการดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานเอกชน ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.๖๕

๓. กิจกรรมการกำจัดชยะจำพวกเศษอาหารที่เหลือทิ้งในหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค. - ก.ย.๖๕

๔. กิจกรรมการกำจัดชยะจำพวกขวดพลาสติกที่ใช้แล้วในหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค. - ก.ย.๖๕

- กิจกรรมดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานเอกชน

พล.อ.ต.วรงค์ ลาภานันต์ ผอ.สวบ.ทอ. นำคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สวบ.ทอ. จำนวน ๒๕ คน ไปดูงานการกำจัด

ขยะมูลฝอยของหน่วยงานเอกชนที่ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร และ

ที่ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะชุมชน และการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชาของบริษัท ฤตธนารียูส จำกัด

อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011