สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รับสมัครผู้รับทุนเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัด สวบ.ทอ. ประจำปี ๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ ต.ค. - ๑๗ ต.ค.๖๒

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดรับสมัครผู้รับทุนเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัด สวบ.ทอ.
ประจำปี ๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ ต.ค. - ๑๗ ต.ค.๖๒

โดยมีหลักสูตร ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน
๒. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ทุน
๓. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๒ ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ชั้นยศ ร.ต. - น.อ.
๒. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นยศ ร.ต. - น.อ.
๓. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ชั้นยศ ร.ต. - น.อ. / ข้าราชการกลาโหม

สอบถามรายละเอียด

น.ต.หญิง ภัทราภรณ์ เพชรฤทธิ์ รอง หน.ผกพ.บก.สวบ.ทอ. โทร.๐๒-๕๓๔-๐๑๒๒ , ๐๒-๕๓๔-๔๕๘๐


Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1

BSI Assurance Mark ISO 27001 1