สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

.สวบ.ทอ.

สวบ.ทอ. ประกาศ

สวบ.ทอ.

ขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

จัดซื้อจัดจ้าง

สวบ.ทอ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ลูกตา (ชนิดส่วนหลัง แบบที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมอาคารฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (อาคารหมายเลข ๒๐๐๕)

ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง

สวบ.ทอ.ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลแบบไม่รวมอะไหล่(Mobile Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๖๔

ประกวดราคาซื้อ กล้องตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และชุดเก็บภาพ

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๖๕

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเวชระเบียน สวบ.ทอ.

ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านกระดาษคำตอบแบบ OMR (Optical Mark Recognition) พร้อมติดตั้ง

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1