สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลแบบไม่รวมอะไหล่(Mobile Digital Radiography)

.สวบ.ทอ.

สวบ.ทอ. ประกาศ

สวบ.ทอ.

ขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

Facebook Button

BSI Assurance Mark ISO 9001 1