สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีภารกิจในการให้ความรู้และผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน โดยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรต่างๆ  ได้แก่

                   ๑. หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน ระยะเวลาการศึกษา  ๓ เดือน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาสรีรวิทยาการบิน จิตวิทยาการบิน นิรภัยเวชกรรมการบิน การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์ และ เวชศาสตร์การบินทางคลินิก ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร

                   ๒. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี จะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตร หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์การบิน ๕ ปี จะมีสิทธิสอบอนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน (รายชื่อสามารถตรวจสอบได้จาก website แพทยสภา)

                   ๓. หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน ระยะเวลา 3 เดือน

                   ๔. หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ระยะเวลา ๓ เดือน

                   ๕. หลักสูตรการลำเลียงทางอากาศ ระยะเวลา ๕ วัน