สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗