หมายเลขโทรศัพท์

ห้องเวชระเบียน

ห้องตรวจคัดเลือกผู้ทำการในอากาศ

ห้องธุรการ การเรียนการสอนหลักสูตร

 

 

ที่ตั้ง

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ   

๑๗๑ ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. ๑๐๒๒๐