สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี ๒๕๖๗