สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สวบ.ทอ.จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์
พลอากาศตรีหญิงบุษกร ภมร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์ โดยมีผู้เข้ารับการประดับดังนี้
เครื่องหมายชั้นที่๑
๑.พลอากาศตรีทวีวงศ์ หาญดำรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๒.พลอากาศตรีอาภัสร์ เพชรผุด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
๓.พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์
นายแพทย์ (สัญญาบัตร๖)
เครื่องหมายชั้นที่๒
๑.นาวาอากาศเอกเสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล
นายแพทย์กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒.นาวาอากาศเอกหญิงสมโชดก ชาครียรัตน์
นายแพทย์กองอายุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๓.พันตำรวจโทหญิงภัคดิษย์ กะรัต
พยาบาล (สัญญาบัตร๓)
๔.พันตำรวจโทปีเฉลิม พิสนุแสน แพทย์ (สัญญาบัตร๒)
๕.พันตำรวจโทหญิงดวงหทัย พุทธวงศ์
พยาบาล(สัญญาบัตร๒)
เครื่องหมายชั้นที่๓
เรืออากาศเอกสุพจน์ พวงน้อย รองหัวหน้าแผนกธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้อง๕๐๔
อาคารกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19