๑ ดำเนินกิจการเวชศาสตร์การบินในขอบเขตเกี่ยวกับ

๑.๑ การเตรียมกำลังตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ แผนการใช้กำลังทางอากาศ

๑.๒ การปฏิบัติการใช้กำลังกองทัพอากาศและการฝึกตามแผนปฏิบัติราชการ

๒ ดำเนินการเกี่ยวกับ

๒.๑ การจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านเวชศาสตร์การบิน

๒.๒ การตรวจสุขภาพ คัดเลือก รักษา แนะนำ ควบคุมมาตรฐาน และส่งเสริมสุขภาพผู้ทำการ

ในอากาศ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน

๒.๓ การส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน และสอบสวนหาสาเหตุของอากาศยาน อุบัติเหตุ

ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และมนุษยปัจจัย

๒.๔ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒.๕ การส่งกำลังและการพัสดุเวชบริภัณฑ์สายเวชศาสตร์การบิน

๒.๖ การศึกษาอบรมด้านเวชศาสตร์การบินแก่บุคลากรกองทัพอากาศและหน่วยเกี่ยวข้อง

๒.๗ การรวบรวมสถิติ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่กิจการและความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน

๓ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ

๓.๑ การสนับสนุนบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน

๓.๒ การบริการทางวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน

๓.๓ ความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาด้านเวชศาสตร์การบิน

๔ บริหารจัดการด้านเวชศาสตร์การบิน เกี่ยวกับ

๔.๑ การจัดการความรู้และวิจัย

๔.๒ การบริหารการฝึกและศึกษา