อดีตผู้บังคับบัญชา

แผนกที่ ๔ กรมแพทย์ทหารอากาศ

tip

๙ พ.ย. ๒๔๙๑ - ๒๓ ธ.ค. ๒๔๙๔

น.อ.ทิพย์  นาถสุภา

กองเวชกรรมการบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

tip

๒๔ ธ.ค. ๒๔๙๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๔๙๗

น.อ.ทิพย์  นาถสุภา

tragule

๑ ต.ค. ๒๔๙๗ - ๓๑ ธ.ค. ๒๔๙๗

น.อ.ตระกูล  ถาวรเวช

กองเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

tragule

๑ ม.ค. ๒๔๙๘ - ๘ มี.ค.๒๕๐๗

พล.อ.ต.ตระกูล  ถาวรเวช

yim

๙ มี.ค. ๒๕๐๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๑๙

 น.อ.ยิ้ม  ศุขตระกูล

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

yim

๒๒ มิ.ย. ๒๕๑๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๓

พล.อ.ต.ยิ้ม  ศุขตระกูล

saha

๑ ต.ค. ๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔

พล.อ.ต.สหะ  จุลกะรัตน์

manashao

๑ ต.ค. ๒๕๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘

พล.อ.ต.มโนเชาว์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

piroj

๒๒ มิ.ย. ๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑

พล.อ.ต.ไพโรจน์  เภาพิจิตร

phirul

๑ ต.ค. ๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔

พล.อ.ต.พิรูฬ  นีละภมร

kamon

๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖

พล.อ.ต.กมล  อิงคะกุล

manop

๑ ต.ค. ๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙

พล.อ.ต.มานพ  จิตต์จรัส

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

disakul

๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒

พล.อ.ต.ดิษกุล  รุณภัย

subin

๑ ต.ค. ๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕

พล.อ.ต.สุบิน  ชิวปรีชา

amorn

๑ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘

พล.อ.ต.อมร  แสงสุพรรณ

varawut

๑ ต.ค. ๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑

พล.อ.ต.วราวุธ  คันธา

teeraphap

๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒

พล.อ.ต.ธีระภาพ  เสนะวงษ์

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

teeraphap

๑ เม.ย. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

พล.อ.ต.ธีระภาพ  เสนะวงษ์

boriboon

๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

พล.อ.ต.บริบูรณ์  ไทยานันท์

nirandorn

๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๑ เม.ย. ๒๕๕๙

พล.อ.ต.นิรันดร  พิเดช