๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๖ หมู่พยาบาล แผนกการบินทหารบก
๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ หมวดพยาบาล กองบินทหารบก
๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ หมวดพยาบาล กรมอากาศยานทหารบก
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ หมวดเสนารักษ์ กรมอากาศยาน
พ.ศ.๒๔๗๘ หมวดเสนารักษ์ กรมทหารอากาศ

 

๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ กองเสนารักษ์ กองทัพอากาศ
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ กองเสนารักษ์ ทหารอากาศ
๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๑ แผนกที่ ๔ กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๔ กองเวชกรรมการบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ กองเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ