มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจคัดเลือก รักษา แนะนำ ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพ ออกหนังสือสำคัญทางการแพทย์ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ทำการในอากาศ วางแผน อำนวยการและดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน ส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน สอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในการณีอากาศยานอุบัติเหตุ ทำสถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน ดำเนินการผลิตฝึกศึกษา อบรมวิชาการเวชศาสตร์การบิน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านเวชศาสตร์การบินแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ทำการในอากาศเหล่าทัพอื่น และพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา

 

 

อ้างอิง จากเอกสารการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ อัตรา ท.อ.๕๒