เป็นหนึ่งในสถาบันเวชศาสตร์การบินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
     (One of the Best Institutes of Aviation Medicine in ASEAN)

 

อ้างอิง ตามแผนปฏิบัติราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) ปี พ.ศ.๒๕๖๐