วิสัยทัศน์ ๒๕๖๓

" เป็นเสาหลักด้านเวชศาสตร์การบินของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล "